Sürdürülebilirlik Sözü

Türkiye İMSAD, sürdürülebilirliğe verdiği önemi paylaşmak ve toplumu sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için, inşaat malzemesi sektörünün bu hedefi sahiplenmesini ve iyi uygulamaları yaygınlaştırılarak sektörün katkısını artırmayı anahtar olarak görmektedir.

Bu bildirge ile Türkiye İMSAD üyeleri;

ü Paydaş öncelikleri doğrultusunda belirlenen Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik İlkelerini benimser,

ü Kapasite geliştirme programlarına katılım sağlar,

ü İlerleme durumunu ve iyi uygulamalarını her yıl Türkiye İMSAD ile paylaşır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİMİZ

ü Aşağıda belirtilen sürdürülebilirlik parametreleri çerçevesinde; ulusal ve uluslararası hedeflere uygun sürdürülebilirlik hedefleri koymak,

ü Belirlenen hedefler doğrultusunda bir sürdürülebilirlik politikası oluşturup bunu iş programlarının bir parçası haline getirmek,

ü Alınacak akisyonların sonuçlarını izlemek ve paydaşlarla paylaşmak,

ü Kamuoyu ve paydaşların etkin katılımını sağlayacak iletişim kanallarını oluşturmak

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PARAMETRELERİ

SU YÖNETİMİ

ü Doğal su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların oluşturulması, tüketimlerin izlenmesi ve yönetilmesi,

ü Temiz su kullanımının azaltılmasını sağlayan önlemlerin alınması,

ü Kullanılan suyun etkili bir biçimde arıtılmasını ve tekrar kullanılmasını sağlayan çözümlerin kullanılması,

ü Su yönetimi konusunda farkındalığı arttıracak çalışmalar yürütülmesi.

Örnekler

ü Mevcut su tüketiminin ve atık su kirliliğinin ayrıntılı olarak belirlenmesi, izlenmesi, raporlanması, iyileştirme hedeflerinin konulması, bu hedeflere yönelik çalışmaların yapılması, hedeflerin düzenli olarak ölçümlenmesi ve su ayak izinin raporlanması,

ü Su sistemlerinde kayıp kaçak kontrolünün yapılması, sorun varsa giderilmesi.

ü Suyun kullanıldığı her alanda su tasarruflu süreçler(proses) ve ürünler kullanılması

ü Gri su ve yağmur suyu sistemlerinin kurulması ( Filtrasyon, depolama ve yeniden kullanım) (örnek; sifon, park - bahçe sulaması, araç yıkama, vb.)

ü Atık suların azaltılması ve çevre yönetmelikleri doğrultusunda arıtılarak atılması, kirleticilerin ölçümlenmesi, izlenmesi, raporlanması.(Örnek; Ağır metaller vb.)

ü Su yönetimi ve tasarrufu konusunda çalışanların ve tüketicilerin eğitilmesi. 

ENERJİ YÖNETİMİ, VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ü Tükenmekte olan fosil enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımlarının desteklenmesi,

ü Enerji yönetiminin bir kültür haline getirilmesi ve enerji yönetim politikaları oluşturarak, enerji tüketimlerinin izlenmesi ve yönetilmesi,

ü Üretim ve yönetimin güvenli, çevre dostu, enerji verimli ve konforlu binalarda yapılması,

ü Karbon ayak izini azaltacak tedbirlerin alınması,

ü İklim değişikliği ve enerji verimliliği konusunda farkındalığı arttıracak çalışmalar yürütülmesi.

Örnekler

ü Mevcut enerji tüketiminin ayrıntılı olarak belirlenmesi, izlenmesi, raporlanması, iyileştirme hedeflerinin konulması, bu hedeflere yönelik çalışmaların yapılması, hedeflerin düzenli olarak ölçümlenmesi ve raporlanması.

ü Üretim ve yönetim yapılarının güvenlik, çevresel etki, enerji verimliliği ve konfor yönlerinden bütünsel olarak gözden geçirilerek tasarlanması, inşa edilmesi, var olan yapıların iyileştirilmesi, sertifikalandırılması.

ü Enerji sistemlerinde enerji etütleriyle verimlilik potansiyellerinin ortaya çıkartılması, kayıp kaçak kontrolünün yapılması, sorun varsa giderilmesi, yönetmeliklere uygun hale getirilmesi, sertifikalandırılması.

ü Enerjinin kullanıldığı her alanda enerji verimli süreçler (proses) ve ürünler kullanılması.

ü Mümkün olan her noktada(üretim süreçleri, ürünler) rejeneratif sistemlerin kurulması ve kullanılması ( Örnek; Atık ısı ve güç kullanımı)

ü Tüm yaşam döngüsü boyunca (hammadde tedariğinden, üretime, ürünün kullanımından, imhasını da kapsayan tüm süreç.) Enerji kullanımı kaynaklı sera gazı ve kirleticilerin azaltılması, karbon ayak izinin düşürülmesi, ölçümlenmesi, izlenmesi, raporlanması.

ü Enerji yönetimi ve verimliği konusunda çalışanların ve tüketicilerin eğitilmesi.

SORUMLU ÜRETİM

ü Üretimde hammadde, su, enerji kullanımının en aza indirilmesi, üretim verimliliğinin arttırılması, yenilenebilir kaynaklardan gelen ürün ve hizmetlerin tercih edilmesi, bu ürün ve hizmetleri geliştirici AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi

ü Su ve Enerji konuları için bkz ”su yönetimi ve “enerji yönetimi, verimliliği ve iklim değişikliği”

ü Bu özelliklerin ve faydalarının kullanıcılar tarafından görülmesinin ve anlaşılmasının sağlanması için bilgilendirme yapılması (etiket, broşür, eğitim için bkz ”ürünler ve sistemler”)

ü Ambalaj ve lojistik yönetimi konusunda çevresel ayak izini en aza indirgeyecek politikalar geliştirilmesi, uygulamaların izlenmesi ve yönetilmesi.

ü Geri dönüştürülebilir veya enerjiye dönüştürülebilir (kompostlanabilir) ambalaj kullanımı,

ü Yakın mesafeden hammadde tedariği,

ü Atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda politikaların geliştirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi. 

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM

ü Toplumsal faydayı, iş sağlığı ve güvenliğini koruyacak yasal ve en iyi uygulamaların birinci öncelikli olarak uygulanması,

ü İklim değişikliği risk ve fırsatlarını göz önüne alarak toplumsal faydayı, istihdamı ve iş güvenliğini arttıracak iş planlarının yapılması,

ü Çalışanların hedeflere ilgi ve katkısını artırmak amacıyla bilinçlendirme programların geliştirilmesi,

ü İstihdamda çeşitlilik ilkesine ( Kadın, genç, dezavantajlı gruplar vb.) uygun davranılması,

ü Mevcut çalışan (Kadın, genç, dezavantajlı gruplar) durumunun belirlenmesi, raporlanması, hedeflerin konulması, bu hedeflere yönelik çalışmaların yapılması, hedeflerin düzenli olarak ölçümlenmesi ve raporlanması.

üKadın çalışanlar için uygun çalışma koşullarının sağlanması (kreş, esnek çalışma saatleri uygulaması vb.)

üGenç çalışanlar için uygun çalışma koşullarının sağlanması, kişisel gelişim olanakları ve eğitim.

üDezavantajlı gruplar için çalışma yerleri ve koşullarının uygun hale getirilmesi ( Erişim ve mekan kullanımı)

ÜRÜNLER VE SİSTEMLER

ü Ürün ve hizmetlerin tüm yaşam döngüsü boyunca çevreye en az etki bırakmak amacıyla sorumlu, verimli, yeniden kullanılabilir, geri kazanılabilir şekilde tasarlanması,

ü Daha az enerji kullanan ya da enerji tasarrufu sağlayan, Enerji verimli ve su tasarruflu ürünler üretilmesi,

ü Sürdürülebilirlik hedeflerinin yaygınlaşması ve kalıcı hale gelebilmesi için paydaşların (müşteri, kullanıcı, tedarikçi, STK, kamu vb) hedefler, ürün özellikleri, hizmetlerin yaşam döngüsü ve katkıları hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,

ü Binaların kullanım süresince çevreye olan etkililerini azaltacak, yaşam konforunu arttıracak ürün ve hizmetlerin sunulması