EUbuild 2007-2009


 

İnşaat Malzemeleri Sektöründe AB’ye Uyum ve

İşbirliğinin Olası Etkileri Konusunda

Farkındalık Yaratma Projesi 

 

 

Avrupa Komisyonu İşletmeler Genel Müdürlüğü ile aday ülke olarak sektöre yönelik çalışmalar yapan İMSAD’ın 2007 yılı sonunda Avrupa Komisyonu’na sunduğu “İnşaat Malzemeleri Sektöründe AB’ye Uyum ve İşbirliğinin Olası Etkileri Konusunda Farkındalık Yaratma” projesi komisyondan hibe proje olarak tam destek almıştır. EUbuild Projesi, doğrudan Avrupa Komisyonu’nun İş Destek Programından fonlanmış, Türkiye’den bir kurumun liderlik ettiği ilk Türk Projesidir. Bundan sonra da Türkiye’den benzeri projelere referans gösterilecek olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır.

 

Bir Türk kuruluşunun lider olarak üstlendiği ilk ve tek proje olma özelliğini taşıyan projenin farklılık noktası ise; AB uyum sürecine, standartlarına ilişkin bu tarz bütünleşik, sektörün tüm tarafları ile nihai tüketiciyi içine dahil eden AB destekli sektöre yönelik ilk proje olmasıdır. 

İnşaat sektörü, inşaat malzemeleri sanayisi ile birlikte sağladığı 26 milyondan fazla istihdam ile Avrupa Birliği’nin istihdam açısından en geniş sektörüdür. İnşaat malzemeleri sanayisi AB gayrisafi hasılasının %4 ‘ünü oluşturmakta, üç milyondan fazla istihdam yaratmakta ve toplam AB imalatının %20’sini oluşturmaktadır. Yeni üye ülkeler Bulgaristan, Romanya ve adaylık sürecindeki Türkiye için AB Müktesebatı’nın kabulü ve inşaat sektöründe kaliteye ulaşmak çok önemlidir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği uygulaması ve CE işaretlemesi Bulgaristan, Romanya ve Türkiye için birer önceliktir. İnşaat sektöründe kaliteye ulaşmak için AB Müktesebatı’nın kabul edilmesi ve AB standartlarının uygulanmasında yerel ve bölgesel kapasiteler kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

EUbuild Projesi, “İnşaat Malzemeleri Sektöründe AB’ye Uyum ve İşbirliğinin Olası Etkileri Konusunda Farkındalık Yaratma” kapsamında 6 ana etkinliğe yoğunlaşmıştır.

 1. Etkinlik:      İnşaat sektöründe Bulgar, Romen, Belçikalı, İngiliz ve Türk kuruluşların arasında ortak bir ağ (network) oluşturulması
 2. Etkinlik:      Türkiye’de iki uluslararası konferans ve iki çalıştay
 3. Etkinlik:      Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de iş temsilcisi dernek üyelerine yönelik AB Müktesebatı ve Standartları eğitimleri (CPD, CE işareti, Çevre Yönetim Sistemleri, Enerji Verimliliği)
 4. Etkinlik:      Türkiye’de enerji verimliliği ve sertifikalı inşaat malzemesi ürünleri kullanımı konusunda son kullanıcıda farkındalık oluşturma kampanyası
 5. Etkinlik:      Kapasite oluşturma eğitimleri ve Türkiye’de inşaat malzemeleri sanayisi alt sektör STK’larının AB Müktesebatı’na uyumunu güçlendirme çalıştayı (Toplam Kalite Yönetimi, Nitelikli İstihdam, Adil Rekabet)
 6. Etkinlik:      İngilizce, Türkçe, Romence ve Bulgarca olarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, CE işareti, enerji verimliliği ve çevre konularında bilgi paylaşımı amaçlı kapsamlı bir internet sitesi “www.eubuild.com” oluşturulması

Proje Hedefleri

1.  Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de sektör temsilcisi kuruluşlar yoluyla inşaat malzemeleri sektörünün AB Müktesebatı ve inşaat malzemelerindeki AB standartları hakkında bilgilenmesini sağlamak

Bu hedefe ulaşmak için;

 • Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’deki sektör kuruluşları ile Belçika ve İngiltere’deki temsilci kuruluşlar arasında, uluslararası konferanslar, çalıştaylar ve kurulacak internet sitesi yoluyla iletişim, işbirliği, AB Müktesebatı’na uyum sürecine dair bilgi ve uzmanlık paylaşımı sağlanacaktır.
 • Düzenlenecek eğitim ve seminerler yoluyla Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’deki sektör kuruluşlarının AB kalite ve standartlarına erişimi konusunda kapasite artırımlarının sağlanması ve Türkiye’de yasal düzenleme ortamının oluşması amacıyla İMSAD’ın kapasitesinin artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

 2. Türk İnşaat Malzemeleri Sanayisi’ndeki bağımsız ve etkili sektör temsilcisi kuruluşların kurumsal kapasitelerini arttırmak, son kullanıcılara yönelik farkındalık yaratma kampanyalarıyla yatay ve dikey sektörel işbirliğini sağlamak

Bu hedefe ulaşmak için;

 • Proje Lideri İMSAD’ın ileri seviyedeki eğitimler sayesinde kapasitesinin arttırılması ve Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’deki inşaat sektörü için bir kaynak kurum haline gelmesi sağlanacaktır.
 • Türkiye’deki alt sektör STK’larının kalite ve sertifika konularında kapasitelerinin arttırılması için çalışmalar yapılacaktır.
 • Türk son kullanıcıları için enerji verimliliği ve sertifikalandırılmış ürünlerin kullanılması konularında farkındalık oluşturma kampanyası uygulanacaktır.

PROJENİN RESMİ TARAFLARI

Proje Lideri 

 • İMSAD, Türkiye (İnşaat Malzemesi Sanayicileri  Derneği)

Proje Ortakları

 • BACIW, Bulgaristan (Bulgarian Association for Construction Insulation and Waterproofing)
 • APMCR, Romanya (Association of Producers of Materials for Construction of Romania)
 • CPA, İngiltere  (Construction Products Association) ve Avrupa Birliği üst örgütü olarak,
 • CEPMC, Belçika (Council of European Producers of Materials for Construction)

Proje İştirakçileri

 • T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
 • YAD, Yapı Araştırma Derneği
 • İZODER, Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği
 • DÇÜD, Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği
 • TALSAD, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği
 • BSD BİMS, Bims Sanayicileri Derneği
 • ÇATIDER, Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği
 • TUKDER, Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği
 • TGÜB, Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği
 • DOSİDER, Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği
 • XPS Isı Yalıtım Sanayicileri Derneği