CircularB Eylemi 2023-2026

CircularB - Yapılı Çevrede Döngüsel Ekonominin Uygulanması

Açılımı Cooperation of Science and Technology olan COST; bilim ve teknoloji işbirliği programıdır. Bir COST Eylemi, araştırmacıları ve yenilikçileri kendi seçtikleri bir konuyu 4 yıl boyunca araştırmak üzere bir araya getiren disiplinler arası bir araştırma ağıdır. COST Eylemleri genellikle akademi, KOBİ'ler, kamu kurumları ve diğer ilgili kuruluşlardan veya ilgili taraflardan araştırmacılardan oluşur.

CircularB Eylemi, tüm değer zinciri paydaşlarının karar verme sürecini desteklemek ve Avrupa Döngüsel Ekonomi Eylem Planı'nın uygulama düzeyini değerlendirmek amacıyla yeni ve mevcut binalarda kapsayıcı uygulama ve değerlendirme için ortak bir döngüsellik çerçevesi geliştirmeye yönelik metodolojiyi tanımlamak üzere 27.10.2022 tarihinde başlamıştır ( ECEAP). 26.10.2026 tarihinde sona erecektir. Şu anda 4 Çalışma Grubunda 40 farklı ülkeden 330 uzman bulunmaktadır. Türkiye İMSAD bu çalışma grupları arasında WG1, 2 ve 4'te yer almaktadır.

CircularB Hakkında

Binaların olumsuz çevresel etkileriyle ilgili artan endişelerle karşı karşıya kalan dünya çapında hükümetler ve kamuoyu, daha verimli ve sürdürülebilir inşaatlar hedeflemektedir. Dolayısıyla, Döngüsel Ekonomi (CE), diğer ekonomik sektörlerin yanı sıra inşaat endüstrisinde de potansiyeli olan bir yenilikçi uygulama paradigması olarak ortaya çıktı. Avrupa Döngüsel Ekonomi Eylem Planını (ECEAP) takiben, LEVEL(s) projesi gibi, döngüsel düşünceyi inşaat uygulamalarına yansıtmak ve sürdürülebilirlik çerçevelerine kaynak döngüselliğini dahil etmek için çok sayıda çaba gösterilmiştir. Bununla birlikte, tüm çabalara rağmen, döngüsellik potansiyelini tam olarak uygulayan, binaları buna göre sınıflandıran ve ECEAP'ın gerçekleşme düzeyini değerlendiren standart bir araç hala bulunmamaktadır. Bu nedenle, CircularB Eylemi, inşaatta döngüsel ekonomiye, son teknolojiye ve ECEAP'ın mevcut en iyi uygulamalarına dayanan Temel Performans Göstergeler (KPI'ler) kullanarak, bir döngüsellik derecelendirme aracının uluslararası çerçevesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Aracın çerçevesi, farklı COST ülkeleri ve bölgeleri tarafından yerel uygulamaya ve uyarlamaya izin verecektir. Her ülkenin/bölgenin koşullarına, kültürüne ve geleneklerine dayanan bir kıyaslama veri tabanı geliştirerek, aracın doğrudan kullanımı sağlanır ve hem tasarımcıları daha sürdürülebilir binalar geliştirmede hem de ulusal/yerel yönetimleri Döngüsel Ekonomi hedeflerini değerlendirmede ve teşvik etmede destekler. Ayrıca projede, yeni ve mevcut binalarda Döngüsel Ekonomiyi geliştirmek ve paydaş bilgisini teşvik etmek için inşaat, montaj, uyarlanabilirlik, yıkım ve iş modeli yönergeleri hazırlanacaktır. Derecelendirme aracı, merkezi BIM modellerini kullanarak daha bilinçli tasarım kararları, otomatik değerlendirme, verimli değer zinciri yönetimi ve döngüsel geri bildirim için Open BIM iş akışına da entegre edilecektir.

Ana Hedef

Tüm değer zinciri paydaşlarının karar verme sürecini desteklemek ve Avrupa Döngüsel Ekonomi Eylem Planı'nın uygulama düzeyini değerlendirmek amacıyla yeni ve mevcut binalarda kapsayıcı uygulama ve değerlendirme için ortak bir döngüsellik çerçevesi geliştirmeye yönelik metodolojiyi tanımlamak.

Alt Hedefler

Araştırma Koordinasyonu

● Mevcut politikaların koordinasyonu ve inşaat ve emlak sektöründe CE'nin uygulanmasına fırsat/engel teşkil edebilecek olanların belirlenmesi.

● Yeni projelere uygulanan inşaat teknikleri, yeni çözümler ve yenilikçi malzemelerin yanı sıra rehabilitasyon, uyarlanabilir yeniden kullanım yöntemleri, bileşen madenciliği ve mevcut varlıklardan geri kazanım hakkında veri toplama.

● Malzemelerin, bileşenlerin ve binaların bir özelliği olarak döngüselliğin yanı sıra CE ilkelerinin yeni ve mevcut binalar için uygulanabilir eylemlere ve stratejilere nasıl dönüştürülebileceğine dair ortak bir anlayışın geliştirilmesi. Sonuç olarak, yeni ve mevcut binalarda döngüsellik önlemlerinin uygulanmasına yönelik kılavuzların geliştirilmesi.

● Yeni ECEAP'a göre yeni ve mevcut binaların döngüselliğini değerlendirmek için ilgili KPI'ların belirlenmesi ve uluslararası bir KPI çerçevesinin geliştirilmesi. Ayrıca, BIM modellerinin döngüsel sınıflandırmasını otomatikleştirmek için bir Açık BIM API'si için mizanpaj hazırlayarak KPI çerçevesinin BIM iş akışına entegrasyonu.

● Tamamlayıcı ve ayrıntılı bir döngüsel değerlendirme aracı olarak KPI çerçevesinin Level(s) gibi mevcut değerlendirme çerçeveleriyle bağlanması.

● KPI çerçevesinin COST ülkelerinin farklı bölgelerine, yerel gelenekler, kültür, malzemeler ve yöntemler gibi belirli mekansal bağlamlara göre yerel ölçütler belirleyerek uyarlanması.

● Binanın bağlamı için yeni ECEAP'ın (KPI'lar ile) uygulama düzeyi hakkında sürekli güncellemeler (tedbirler) sağlanması ve CE'nin binalara entegrasyonunu teşvik edecek stratejilerin belirlenmesinin yanı sıra KPI çerçevesinin kullanılmasının teşvik edilmesi (politika oluşturma, şehirler/belediyeler, vaka çalışmaları olarak mevzuat/politika oluşturma).

● CE'yi bina inşaat iş akışına entegre etmek için yeni ve yenilikçi iş modelleri geliştirilmesi ve sürekli kıyaslama güncellemeleri dahil olmak üzere KPI'lar çerçevesi için gelecekteki pazar uygulamaları önerilmesi.

● Mevcut bina stoğu için gelecekteki yolları tahmin etmek ve malzeme geri kazanımına yönelik hedefleri kolaylaştırmak için seçilen COST ülkelerinde antropojenik kaynak yerelleştirme ve uyarlanabilir yeniden kullanım stratejileri geliştirilmesi – Mevcut binaları nasıl daha döngüsel hale getirebiliriz? (vaka çalışmaları dahil).

● Paydaşlar ve üniversite öğrencileri (çok disiplinli alanlardan) arasında araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kapasite geliştirmenin geliştirilmesi. Ayrıca, sosyal ve geleneksel medya ve şehirlerde kısa canlı sunumlar aracılığıyla genel sivil topluma yaygınlaştırılması.

Kapasite geliştirme

● Mal sahipleri, tasarımcılar, mimarlar, mühendisler, yükleniciler, ekonomistler ve politika yapıcılar dahil olmak üzere mevcut ve yeni paydaşlar için yeni beceriler ve CE'ye yeni yaklaşımlar geliştirilmesi. Farklı COST bölgelerinden paydaşlar arasında CE bilgi alışverişinin teşvik edilmesi.

● Politika yapıcıları ve yerel toplulukları, mevcut doğrusal ekonominin gelecekteki korkunç sonuçları hakkında farkındalık yaratarak ve onları uygulanabilir yerel CE stratejileri geliştirme sürecine dahil ederek somut CE yaklaşımlarını benimsemeye teşvik edilmesi.

● CE uygulaması için ortak araçlar, stratejiler ve metodolojiler geliştirmek amacıyla farklı sektörlerden (malzeme üretimi, tedarik zinciri, proje, inşaat, yıkım ve atık endüstrisi, akademi ve hükümetler) profesyoneller arasındaki işbirliğinin artırılması.

● Kariyer Başındaki Araştırmacılara (ECI - Early-Career Investigators) ve Kapsayıcılık Hedef Ülkelerinden (ITC - Inclusiveness Target Countries) araştırmacılara, mevcut lineer modele meydan okumayı ve dünya çapında giderek artan bir üne kavuşmayı vaat eden bir projeyi entegre etme fırsatı sağlanması.

● Paydaşların ve profesyonellerin cevaplar ve ilham kaynakları bulabilecekleri en iyi uygulamalar, yönergeler ve başarı öykülerinden oluşan bir çevrimiçi platform oluşturulması.

● Döngüsellik oluşturma konusundaki bilginin yayılmasına ve stratejileri ve profesyoneller için uygulanmasına ilişkin sezginin geliştirilmesine katkıda bulunan atölye çalışmaları ve eğitim okullarının organizasyonu.

● Eylemin sonuçlarının görünürlüğünü ve sağlamlığını artırmak için ortak bilimsel ve teknik makalelerin yayınlanması ve uluslararası toplantılarda ve konferanslarda sonuçların bildirilmesi.

● Katılımcı faaliyetleri teşvik etmek için döngüsellik oluşturmaya yönelik ara dönem ve final etkinliklerin düzenlenmesi.

● Bilimsel araştırmadan endüstriye ve tersi yönde bilgi transferinin hızlandırılması.

● Tüm değer zinciri paydaşlarını disiplinler arası tartışmalar yoluyla gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını belirlemek ve olası takaslar ve yeni işbirliği modelleri aracılığıyla bir denge bulmak için bir araya getiren kolektif bir platform olarak hareket edilmesi.

Çalışma Grupları

ÇG1: Döngüsellik Stratejileri ve En İyi Uygulamalar - Prof Daniel-Viorel UNGUREANU

Bu ÇG, tasarım ve inşaat faaliyetlerinde döngüsellik stratejileri uygulamak ve en iyi uygulamaları belirlemek için yenilikçi yöntemler geliştirmeye çalışacaktır. Ayrıca, bu ÇG, yeni ve mevcut binalar için diğerlerinin yanı sıra DfA, DfD, DfC ve tersinirlik kavramlarını dahil ederek kaynak verimliliği ve atık önleme döngüsellik zorluklarına tasarım gereği bir yanıt sağlayan dinamik ve döngüsel binalar için entegre tasarım ve mühendislik çözümleri oluşturmayı amaçlamaktadır.

Görevler

•  T1.1. En son teknolojinin gözden geçirilmesi ve analizi;

• T1.2. Hem yeni hem de mevcut binalar için döngüsellik stratejilerinin ve döngüsel malzemelerin mevcut uygulamalarının yanı sıra ulusal ve bölgesel düzeyde ilgili yönetmeliklerin ve hükümet desteğinin ve COST ortak ülkelerinde eylem planlarının belirlenmesi;

• T1.3. Yerel özellikleri (mimari ve inşaat teknikleri) göz önünde bulundurarak bina konfigürasyonlarını ve sistemler, bileşenler ve katmanlar arasındaki karşılıklı bağımlılıkları analiz ederek döngüsel stratejilerin uygulanmasının önündeki teknik engellerin belirlenmesi. Ayrıca, bina bileşenlerinin yeniden kullanılması durumunda çevresel yüklerin veya faydaların tahsisi ile ilgili yöntemlerin gözden geçirilmesi;

• T1.4. Dünya çapında mevcut kavramların, stratejilerin, en iyi uygulamaların, vaka incelemelerinin, projelerin ve başarı öykülerinin haritasını çıkararak döngüsel uygulama için Action'ın web sitesinde bir e-öğrenme bölümünün geliştirilmesi (WG4 ile ortak bir görev);

• T1.5. Demontaj, tersine çevrilebilirlik, uyarlanabilirlik, yeniden yapılandırma ve mekansal dönüştürülebilirlik için tasarım da dahil olmak üzere bir binanın tüm yaşam döngüsü boyunca döngüsellik ilkelerinin (döngüyü kapat, yavaşlat ve daralt) ve kavramların uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlayan yeni tasarım stratejileri ve çözümlerinin geliştirilmesi;

• T1.6. Projenin kavramsal aşamalarından bu yana döngüsel uygulamaya yönelik düşünceyi yönlendirmek için ilk tasarım aşaması için yönergelerin geliştirilmesi;

• T1.7. İşlevselliklerini ve kullanılabilirliklerini uzatmayı ve dolayısıyla döngüselliklerini artırmayı amaçlayan mevcut binaların döngüsel yeniden tasarımı için uyarlanmış strateji ve kavramların geliştirilmesi;

• T1.8. Gelecekteki senaryoları tahmin etmek ve potansiyel değiş tokuş olasılıklarını belirlemek için döngüsellik seçenekleriyle BIM aracılığıyla simülasyon modellerinin geliştirilmesi;

• T1.9. Çeşitli senaryolar için LCA araçlarını kullanarak farklı döngüsellik stratejilerinin çevresel faydalarını değerlendirme ve en düşük potansiyel çevresel etkiye dayalı en iyi uygulamaları belirleme

ÇG2: Döngüsel Değer Zinciri ve Paydaş Katılımı - Dr Diana BAJARE

Bu ÇG, döngüsel binaların ve döngüsel malzemelerin ve bileşenlerin tüm değer zincirini analiz etmeye çalışır. Bu ÇG'nin temel amacı, disiplinler arası bir paydaş platformu oluşturmaktır. Akademi, endüstri, tedarikçiler, devlet kurumları dahil olmak üzere kilit oyuncular arasında diyalog kurulabilir ve yerel makamlar, inşaat uzmanları ve genel halk. arasında katılımcı diyalog paydaşlar, kapalı döngü bir değer zinciri yönetimi sağlamanın ve bireysel gereksinimleri ve ortak çıkarları ele alan yeni işbirliği modelleri ve iş modeli fikirleri yaratmanın anahtarıdır.

Görevler

• T2.1. İlgili paydaşlarla birlikte aralarındaki entegre görevler, girdiler, çıktılar ve süreç zincirlerini göz önünde bulundurarak yeni ve mevcut binaların yenileme durumları için projenin yaşam döngüsü aşamalarını ve bunlarla ilgili karar verme faaliyetlerini ayrıntılı olarak tanımlamak;

• T2.2. Değer zinciri boyunca paydaş ilişkilerinin analizi ve yeni işbirliği modelleri için fırsatların belirlenmesi;

• T2.3. Ortak ülkelerdeki mevcut politikaların analizi ve döngüsel değer zinciri yönetimi için yasal engellerin belirlenmesi;

• T2.4. Bölgesel malzeme kadastrolarına ve süreç zinciri yaklaşımlarına dayalı olarak mevcut bina stoklarını ve potansiyel döngüleri haritalamak için yöntemler oluşturmak. Kaynakları binalarda yerelleştirmek ve potansiyel pazarlarla (inşaat faaliyetleri alanları, örneğin yenileme ve rehabilitasyon alanları) bağlantı kurma hedeflerini kolaylaştırmak için seçilen bir ortak ülkede açıklayıcı bir vaka çalışması geliştirmek;

• T2.5. Seçici yapı söküm, malzeme ayrımı ve kaynak yönetimi stratejilerini iyileştirerek, malzeme ve bileşenlerin hasar görmeden geri kazanılması için olasılıkların belirlenmesi;

• T2.6. Yeni iş modeli fırsatlarının tanımlanması ve bunların ekolojik ve ekonomik uygulanabilirliği ile birlikte döngüselliği teşvik etmek için kaldıraç etkilerinin araştırılması;

• T2.7. Yeni inşaat ve rehabilitasyon projeleri için ilgili tüm paydaşları en etkin şekilde dikkate alan bir döngüsellik yönetim modeli geliştirmek ve test etmek.

ÇG3: Döngüsel KPI Çerçevesi - Prof Helena GERVASIO

ÇG3, yeni ve mevcut konutların döngüsellik endeksini ölçebilen ilgili, güvenilir ve yinelenebilir döngüsel KPI'ları belirlemeyi ve geliştirmeyi amaçlar. KPI'lar ülkeler arası (COST ülkeleri) uygulanacak ve mevcut ve en iyi CE uygulamalarına, CE Eylem Planlarına, hükümet raporlarına ve ulusal/uluslararası uygulamalara dayalı olacaktır. Ek olarak, KPI'lar, uluslararası bir derecelendirme çerçevesi geliştirmeyi teklif etmek için Hükümet/Kurumsal, Çevresel, Sosyal, Ekonomik ve Teknik boyutlar altında gruplandırılacaktır. Böyle bir çerçeve, karar vermeyi desteklemek için tanınan sürdürülebilirlik planlarının tamamlayıcı ve ayrıntılı bir döngüsel değerlendirmesi olarak işlev görecektir

Görevler:

• T3.1. Binalarda döngüsel stratejilerin uygulanmasını tanımlayan ve değerlendiren mevcut kriterlerin tanımlanması;

• T3.2. İlgili KPI'lar da dahil olmak üzere binalardaki mevcut döngüsellik ve sürdürülebilirlik değerlendirme araçlarının güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi;

• T3.3. Döngüsel bir KPI panosunun geliştirilmesi ve Eylem çerçevesindeki gelişim için tamamlayıcı potansiyel KPI'ların belirlenmesi;

• T3.4. Her ortak ülke için önceliklerine, teknik stratejilerine, geleneklerine ve kültürlerine dayalı olarak kıyaslama veri setinin geliştirilmesi;

• T3.5. Uluslararası bir sistem çerçevesinin geliştirilmesi – KPI'nin yeni ve mevcut binalar için seçimi ve önceliklendirilmesi ile ağırlıklandırma sistemi önerileri (benchmark değerlendirmesine dayalı);

• T3.6. Geliştirilen KPI'ların sürdürülebilirlik katma değerini değerlendirmek ve sürdürülebilirlik Düzey(ler)i için ortak Avrupa çerçevesiyle bağlantı kurmak ve ayrıca SBTool gibi diğer tanınmış sürdürülebilirlik şemalarıyla entegrasyonu analiz etmek;

• T3.7. BIM modellerinin döngüsel değerlendirmesi için BIM ortamında KPI entegrasyonu ve otomasyonu için yapılandırılmış bir düzen oluşturma.

ÇG4: Yaygınlaştırma ve Sonuçların İletişimi - Prof Philip GRIFFITHS

Bu ÇG, çeşitli yaygınlaştırma, iletişim ve erişim faaliyetleri yoluyla Eylemin etkisinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamanın yanı sıra Eylemin ağını genişletme ve diğer ağlar ve paydaşlarla iletişim kurma fırsatlarını belirleyecektir.

Görevler

• T4.1. İletişim, yaygınlaştırma ve ağ oluşturma stratejisinin belirlenmesi;

• T4.2. CircularB Action web sayfasının ve sosyal medya kanallarının oluşturulması ve yönetimi ile Action'ın haber bülteni için yılda iki kez içerik oluşturulması ve Action haberlerinin paylaşılması, faaliyetlerin duyurulması ve sonuçların yaygınlaştırılması için iletişimin sağlanması;

• T4.3. Döngüsel uygulama ve WG1 girdilerine dayalı en iyi uygulamalar için çevrimiçi öğrenme platformunun oluşturulması ve yönetilmesi;

• T4.4. Konferanslar, uluslararası toplantılar ve etkinlikler aracılığıyla iletişim ve ağ kurma fırsatlarının ve bilimsel ve teknik makalelerin yayınlanması için fırsatların belirlenmesi, vb.;

• T4.5. Eylemin faaliyetlerini koordine etmek ve organize etmek: iletişim ve erişim, eğitimler ve çalıştayların yanı sıra tüm paydaşların ve ortakların aktif katılımını sağlamak;

• T4.6. MH ve ÇG'lerin toplantılarını organize etmek ve yönetmek ve ortaklar arasında disiplinler arası ve katılımcı diyalogların yanı sıra paydaşlar arasında etkileşimli iletişimi kolaylaştırmak;

• T4.7. ÇG'ler arasında bilgi alışverişini organize etmek ve yönetmek;

• T4.8. ÇG'lerle işbirliği içinde yayınların içeriğinin hazırlanmasını ve yayılmasını koordine etmek;

• T4.9. Eylemin uluslararası konferansları, katılımcı çalıştayları ve etkileşimli yuvarlak masa toplantılarını içeren ara dönem ve kapanış etkinliklerini planlamak ve organize etmek;

• T4.10. ÇG'lerin ilerleme raporlarına dayalı olarak yıllık raporlar hazırlamak.